Vergroening en verkeersveiligheid in de Oranjebuurt

Download de brief

Lees hier de reactie van de wethouders

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

De Oranjebuurt kenmerkt zich door een grote diversiteit en hoge sociale cohesie waarbij waarde wordt gehecht aan een leefbare buurt. De buurt als geheel vraagt niet vaak hulp en ondersteuning. Maar om de leefbaarheid te behouden en wellicht te vergroten willen we onderstaande bij u onder de aandacht brengen en vragen wij ook een besluit.

De Oranjebuurt is bijna volledig een 30 km zone. Er zijn nog enkele straten waar weggebruikers 50 km/uur mogen rijden. Dat zijn de Prinsesseweg en de Wilhelminakade.

Op basis van de enquête in 2018 in de Oranjebuurt en een onderzoek van de gemeente Groningen komt de Prinsesseweg duidelijk naar voren als aandachtstraat. Daarnaast heeft het College van B&W de ambitie uitgesproken om de gehele stad tot 30 km/ uur zone om te vormen. Recent heeft ook de tweede kamer deze ambitie uitgesproken.

Uit een recente (2020) enquête op de website van de Oranjebuurt (52 respondenten) geeft 87% aan dat de snelheid in de gehele buurt naar 30 km/uur mag.

Het bestuur van de Oranjebuurt stelt dan ook voor om de gehele buurt tot 30 km/ uur zone in te richten. Dat doen we in de eerste plaats voor de veiligheid, maar helpt ook om fijnstof (milieu) te reduceren en het geluidsniveau naar beneden te brengen. De aanpassing zal minimaal zijn. De meeste straten, lanen en pleinen kennen al een maximum snelheid van 30 km/ uur. Het betreft zoals eerder aangegeven dan ook een aanpassing voor de Wilhelminakade en de Prinsesseweg.

In de eerste plaats stellen we voor om simpelweg de snelheid te verlagen en in de tweede plaats willen we graag met de gemeente in gesprek om met de verlaagde snelheid de leefbaarheid, de vergroening en verkeersveiligheid verder te optimaliseren door de leefomgeving nog meer naar die maatstaven in te richten.

We zijn als buurt erg enthousiast in de stappen die de gemeente al zet met bijvoorbeeld geveltuinen, boomtuinen, nieuwe boom, regentonactie en groene dak subsidie. We brengen deze initiatieven onder de aandacht van de bewoners en ook dat draagt bij aan groener, veiliger en stillere leefomgeving. Daar zijn we blij mee. Als de snelheid omlaag kan en in de (nabije) toekomst delen van de buurt groener, stiller en veiliger in kunnen richten dan streven we allemaal hetzelfde resultaat na.

Gevraagd besluit

Stem in met het advies om de maximum snelheid voor de gehele Oranjebuurt naar 30 km/ uur te brengen en ga met de buurtvereniging en de bewoners in gesprek om op basis van deze uitkomst de leefbaarheid nog verder te vergroten door te vergroenen en de , verkeersveiligheid te vergroten met de inrichting van de buurt.

Met vriendelijke groet,
Mark Bokhove
Namens het bestuur van de buurtvereniging Oranjebuurt

Tip: Ondanks dat we liever minder dan meer auto’s in de buurt zien hebben we nog wel een onderzoeksvraag. In de Nassaulaan staan auto’s soms zeer onlogisch geparkeerd. We krijgen regelmatig als tip van bewoners om de Nassaulaan in te richten met parkeervakken. Dat brengt rust en mogelijk een efficiënter gebruik van de ruimte

(Geluids) overlast in de Oranjebuurt?

Aan de bewoners van de Oranjebuurt,

De laatste tijd kwamen er berichten in het Dagblad van het Noorden vanuit de wijken rond de Oranjebuurt over (geluids)overlast in verschillende straten. De woordvoerders vertelden dat de  oorzaak verschillende panden waren met verhuur aan studenten en andere jonge mensen.

De samenleving in de stad staat door Corona maatregelen wel wat onder druk, sluiting  van horeca gelegenheden, geen of beperkt bezoek aan culturele instellingen, etc. De vraag is of deze genoemde overlast iets van de laatste tijd is en in hoeverre er een link met Corona te maken valt.

Aan ons als bestuur van de buurtvereniging werd gevraagd in hoeverre deze overlast een punt van aandacht is onze buurt. In de laatste bestuursvergadering, waar dit punt op de  agenda stond, constateerden we dat wij als bestuur daar geen helder beeld van hebben.

De stad Groningen staat positief in het nieuws als stad om te wonen en de Oranjebuurt is populair onder woningzoekenden. Belangrijk is om de diversiteit en sociale cohesie hoog te houden als uitgangspunt voor een leefbare buurt.

De gemeente Groningen neemt de klachten vanuit de verschillende wijken serieus en kan pas samen met bewoners tot oplossingen komen als er voldoende feiten bekend zijn over de overlast of andere spanningen die zijn ontstaan in de wijk.

Wij zijn dan ook benieuwd in hoeverre er in onze wijk sprake is van problemen over geluidsoverlast,  zoals door:  de wijze van leefstijl , muziek of feesten die te lang doorgaan, parkeren van fietsen of overlast vanuit het Noorderplantsoen. Maar ook te weinig onderhoud aan huisvesting van de gezamenlijke leefomgeving kan soms irritatie opleveren.

Als bestuur van de Oranjebuurt kunnen wij de verbinding vormen tussen wijkbewoners en beleidsmakers van de gemeente. Maar dan hebben wij wel input van u nodig mocht hier sprake van zijn.

Laat ons weten wat er speelt en laat ook weten wat uzelf al heeft ondernomen met wel of niet een succesvolle ontwikkeling.

Contactmogelijkheden: via het contactformulier

of stuur een mail naar oranjebuurtingroningen@gmail.com

Het bestuur van de Oranjebuurt

Groene buurt

Een van de thema’s in de Oranjebuurt is om de buurt groener en verkeersveiliger te maken. Om die reden brengen we bij u de bomenactie onder de aandacht.

Doe mee met de actie ‘Nieuwe dag, nieuwe boom’ en draag bij aan een groene gemeente. Door een boom te planten in je eigen tuin lever je een bijdrage aan een klimaatbestendige en aantrekkelijke woonomgeving.

Lees meer

Maximale snelheid in de gehele Oranjebuurt naar 30 km/uur?

De Oranjebuurt is bijna volledig een 30 km zone. Er zijn nog enkele straten waar weggebruikers 50 km/uur mogen rijden. Dat zijn de Prinsesseweg en de Wilhelminakade. Op basis van de enquête in 2018 en het recente onderzoek van de gemeente Groningen komt de Prinsesseweg duidelijk naar voren als aandachtstraat. Daarnaast heeft het College van B&W de ambitie uitgesproken om de gehele stad tot 30 km/ uur zone om te vormen.

Het bestuur van de Oranjebuurt stelt dan ook voor om de gehele wijk tot 30 km/ uur zone in te richten. Dat doen we in de eerste plaats voor de veiligheid, maar helpt ook om fijnstoffen (milieu) te reduceren en het geluidsniveau naar beneden te brengen.

Geef uw mening in de poll rechtsboven op de website. Actief meedenken? Neem contact op via het contactformulier

In combinatie met bijvoorbeeld autodelen en de geveltuinen werken we samen aan een veiliger, stiller en schonere buurt.

Voedselweggeefkast Graaf Adolfstraat

Afsaneh Moghadam werkt als opbouwwerker in de Oranje- en Noorderplantsoenbuurt en als Wmo-consulent voor het team Schildersbuurt/Centrum. “Er waren signalen in de Oranjebuurt dat sommige bewoners door corona en andere redenen, tussen wal en schip vallen”, vertelt Afsaneh. “Hun inkomsten zijn net boven de grens en zij komen niet in aanmerking voor de voorzieningen. Tevens zijn zij te trots om te laten zien dat ze weinig geld hebben. Daarom is het idee van de voedselweggeefkast ontstaan.”
 
“Kringloopwinkel Extra aan de Graaf Adolfstraat gaat de voedselweggeefkast aanschaffen. De eerste lade van de kast wordt eenmalig bevoorraad door een anonieme sponsor, zodat de bewoners aan het idee van de weggeefkast kunnen wennen. Daarnaast wil ook WIJ Groningen voor één keer een lade vullen. Bewoners kunnen voedsel, dat zij hebben overgehouden, in de kast leggen. Bewoners die voedsel nodig hebben, kunnen zonder dat zij het gevoel krijgen bespied te worden, er voedsel uitpakken.”

De buurtvereniging Oranjebuurt zal de kast ook af en toe vullen. Zo helpen we elkaar in de Oranjebuurt!

Reactie wethouders op voorstel 30 km in de gehele buurt

Dit is een reactie op een brief aan het de wethouders. Lees voordat u de reactie leest eerste de brief. Klik hier

Geacht bestuur van de buurtvereniging Oranjebuurt,

Op 28 oktober heeft u ons een brief gestuurd waarin u vraagt om de maximumsnelheid voor de gehele Oranjebuurt naar 30 km/u te brengen. Allereerst dank voor uw brief. U geeft aan dat de Oranjebuurt al bijna volledig een 30 km zone is en dat enkel de Prinsesseweg en de Wilhelminakade 50 km/u zijn. In uw brief motiveert u waarom u van mening bent dat op deze wegen ook een maximumsnelheid van 30 moet gelden. Wij delen dat het verlagen van de maximumsnelheid op wegen binnen de bebouwde kom substantieel bij kan dragen aan het verbeteren van onder meer de leefkwaliteit, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit in onze gemeente. Wij kunnen ons uw wens dan ook goed voorstellen. In deze mail gaan wij hier nader op in.

Tweede Kamer

In uw brief refereert u naar landelijke ambities vanuit de Tweede Kamer voor het verlagen van de maximumsnelheid. Door de Tweede Kamer is inderdaad in het kader van het notaoverleg over verkeersveiligheid op 27 oktober 2020 een motie aangenomen waarin de regering verzocht wordt in overleg met gemeenten en SWOV een afwegingskader te ontwikkelen waarbij een maximumsnelheid van 30 km/uur in de bebouwde kom als leidend principe gehanteerd wordt. Daarmee geeft de kamer een belangrijk signaal af dat zij een algehele verlaging van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom kansrijk vindt. De regering is nu aan zet voor beantwoording van de motie en indien zij overgaan tot het maken van een afwegingskader zal dat vervolgens opgesteld worden. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de verdere besluitvorming hierover zal verlopen. Wij houden dit vanzelfsprekend nauwgezet in de gaten.

Mobiliteitsvisie Groningen

Wij werken momenteel aan een nieuwe visie voor mobiliteit. In deze visie schetsen wij een beeld van de gewenste mobiliteit op de lange termijn in onze gemeente en wat nodig is om dat te bereiken. Op dit moment is deze visie nog niet gereed, echter in onze informerende brief “Voortgang mobiliteitsvisie” aan de raad van 28 oktober heeft het college aangegeven wat de belangrijkste voorgestelde koerswijzigingen zijn binnen de mobiliteitsvisie die wij nu aan het ontwikkelen zijn. In deze brief geven wij aan dat wij voor de inrichting van onze wegen steeds vaker afscheid willen gaan nemen van de vanzelfsprekendheid dat wegen en straten hoofdzakelijk worden ingericht vanuit autoverkeer. De gedachte is dat we op steeds meer plekken in zetten op 30 km/u wegen en deze snelheid meer leidend voor al onze wegen binnen de bebouwde kom. Kanttekening hierbij is wel dat er wegen blijven waar dit wellicht toch niet mogelijk is en waar we dus toch (gemotiveerd) van dit principe afwijken, bijvoorbeeld vanwege het belang van stedelijke (auto)bereikbaarheid en doorstroming voor het openbaar vervoer. Wij werken nu verder aan de concept mobiliteitsvisie en verwachten in het eerste kwartaal van 2021 hiermee naar buiten te kunnen gaan. Dat is ook het moment dat we hierover de dialoog en het gesprek aangaan met de Groninger samenleving. Uw verzoek past dus goed binnen de gesprekken die we in het kader van de concept mobiliteitsvisie met inwoners en organisaties zullen gaan voeren en we nodigen u dan ook alvast van harte uit hier straks aan mee te doen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brief “Voortgang mobiliteitsvisie” en eerdere correspondentie hierover aan de raad. Deze zijn te vinden op de website van de raad en tevens op onze gemeentelijke website over de mobiliteitsvisie: https://gemeente.groningen.nl/groningen-goed-op-weg

Groningen Goed op Weg | Gemeente GroningenDe toekomst van de bereikbaarheid van Groningen (mobiliteit, vervoer): Groningen Goed op Weg.gemeente.groningen.nl

Tot slot willen wij aangeven dat wij uw tip over het aanbrengen van parkeervakken aan de Nassaulaan bruikbaar vinden. Daarom zullen we ernaar streven deze bij reguliere werkzaamheden van volgend jaar onder te brengen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

wethouder Bloemhoff (wijkwethouder Oude wijken)

en wethouder Broeksma (wethouder Verkeer en Vervoer)