Information about of different web hosting plans. Users submitted reviews for inmotion hosting company.

Geschiedenis van de Oranjebuurt

De Oranjebuurt ligt ten zuiden van de Noorderplantsoenbuurt. De overgang tussen beide buurten is niet erg duidelijk en komt het best tot uitdrukking in de straatnaamgeving. Na de slechting van de wallen in 1878 werd de oostelijke en noordwestelijke begrenzing van de huidige buurt bepaald door de aanleg van respectievelijk het Noorderplantsoen en de spoorlijn naar Delfzijl. Het oostelijk deel van de Oranjebuurt is ruimtelijk/visueel duidelijk verbonden met het Noorderplantsoen. Met de ten noordwesten van de spoorlijn gelegen naoorlogse wijk Paddepoel bestaat slechts een ruimtelijke relatie via een doorgaande route onder de spoorlijn (Prinsesseweg-Zonnelaan).


Vroegste geschiedenis

De archeologische verwachting in de Oranjebuurt is lager dan die in de Noorderplantsoenbuurt. De Oranjebuurt is gelegen op laaggelegen kleigronden ten westen van de Hondsrug. Dit gebied werd pas na de aanleg van de dijken rond het jaar 1000 geschikt gemaakt voor gebruik, voornamelijk veeteelt. Het Reitdiep, dat het bestemmingsplan in het zuiden begrenst, zorgde aanvankelijk alleen voor de afwatering van de hooggelegen Drentse zandgronden. Later werd het Reitdiep ook geschikt gemaakt als scheepvaartverbinding met de zee. In het gebied was tot in de achttiende eeuw nauwelijks sprake van bebouwing of wegen. Wel loopt er op de kaart van Hottinger (1792-1794) een pad op de dijk langs het Reitdiep. Aan het begin van dat pad, vlak buiten de wallen, bevond zich enige, aan de scheepvaart verwante, bedrijvigheid.

Ontwikkelingen na de ontmanteling van de Vesting (1876)

Na de slechting van de wallen en de aanleg van het Noorderplantsoen rond 1880 en de aanleg van de spoorlijn naar Delfzijl in 1884 gebeurde er aanvankelijk niets in het gebied. In 1895 dienden enkele particulieren een plan in voor het gebied ten zuiden van de Verlengde Grachtstraat, dat een voortzetting inhield van de bestaande bebouwing ten zuidwesten van de Kerklaan. Inmiddels had de gemeente andere ideeën over nieuwe stadsuitbreiding. Dit leidde uiteindelijk in 1906 tot een Algemeen Uitbreidingsplan (Plan van uitleg) van J.A. Mulock Houwer. Op basis van dit plan werd een groot deel van de Oranjebuurt ontworpen. Kort voor de definitieve vaststelling van het plan vestigden in 1905 de gebroeders Hoyer aan het hiervoor genoemde landweggetje (nu Oranjestraat) een chemische wasserij en ververij. Pas vier jaar later werd begonnen met de aanleg van de eerste straten van de Oranjebuurt: de Oranjestraat (langs het bedrijf van de wasserij) en de Oranjesingel. Aan het begin van de Oranjestraat, op de hoek met de Oranjesingel en vlakbij hun bedrijf, liet één van de fabrikanten van de wasserij een villa bouwen. 

Ontwikkeling van de wijk in de periode 1906-1940

Het oorspronkelijke Plan van Uitleg van Mulock Houwer werd gekenmerkt door gebogen boulevards, lanen en wegen. De Oranjestraat werd aangelegd en rond 1910 werden hier door particulieren woningen gebouwd. De ontwikkeling van de buurt kwam echter pas goed op gang vanaf 1918, waarbij in grote lijnen het uitbreidingsplan van J.A. Mulock Houwer werd gevolgd. Tot 1925 waren voornamelijk woningbouwverenigingen actief, daarna overheerste enkele jaren het particuliere initiatief. Van 1928 tot 1931 werd het laatste deel van de wijk gebouwd, nu weer voornamelijk door woningbouwverenigingen.

Planontwikkeling

Langs het Reitdiep kwam weliswaar enige bedrijvigheid, maar niet in de mate waarin Mulock Houwer in zijn plan had voorzien. Grote stukken grond lagen hier gedurende vele jaren braak. In 1916 werd het plan iets gewijzigd. De Nassaulaan werd ten westen van de Prinsesseweg verbreed tot Nassauplein, en in het gedeelte tussen het Noorderplantsoen en de Koninginnelaan verdween de middenberm. De Amalia van Solmsstraat werd toegevoegd als ontsluiting van mogelijke bedrijven langs de Wilhelminakade. Er verviel een geplande straat ten zuiden van de huidige Ernst Casimirlaan. De zijstraten van de Prinsesseweg ten noorden van de Nassaulaan tenslotte werden recht en de 'verspringingen' verdwenen. In de hoofdopzet van het Nassauplein werd in 1925 een grote langwerpige vijverpartij opgenomen. De vijver werd voorzien van lage, ten opzichte van elkaar verspringende muurtjes die de vijverpartij aan de kopse kanten afsluiten. In de opzet zijn gemetselde bloembakken, trappen en zitjes opgenomen. De woningcomplexen rondom volgen de contouren van de vijver en zijn complexmatig ontworpen door diverse architecten (verstrakte Amsterdamse School). Vanaf 1918 werd het gewijzigde plan in hoog tempo uitgevoerd. De gemeente maakte voor het eerst op grote schaal gebruik van onteigening van de grond ten behoeve van woningbouw. Ook droeg ze zorg voor het bouwrijp maken van de laaggelegen grond door deze op te spuiten met zeezand. In ruim twaalf jaar verrees in het gebied een diverse woonwijk, zowel qua bebouwing als qua bewoners- samenstelling. Ten noorden van de Nassaulaan ontwikkelden voornamelijk woningbouwverenigingen het gebied, ten zuiden daarvan voornamelijk particulieren.

Woningbouw

Zoals vermeld werden in 1909 de Oranjestraat en de Oranjesingel aangelegd. In de daarop volgende twee jaar bouwde architect/ontwikkelaar G. Hoekzema Kzn. aan beide zijden van deze straat en op de hoek met de Oranjesingel woningen voor de meer welgestelden. Hierna lag de bouw in de buurt een aantal jaren stil, mede door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en omdat de grond bouwrijp moest worden gemaakt. Het eerst werd het terrein van de toekomstige Johan Willem Friso- en de Graaf Adolfstraat opgespoten met zeezand dat per schip werd aangevoerd. Spoedig volgde de ook rest van het gebied.

Woningbouwverenigingen

Van 1918 tot het eind van 1924 waren twee woningbouwverenigingen zeer actief in de Oranjebuurt. De 'Maatschappij ter Verbetering van Woningtoestanden' (opgericht in 1914) bouwde vanaf 1918 aan de Johan Willem Frisostraat, de Graaf Adolfstraat en delen van de Amalia van Solmsstraat, Koninginnelaan en Prinsesseweg in totaal 408 woningen en vijf winkels (ontwerp A.L. van Wissen en G. Knuttel). Het is het eerste complex arbeiderswoningen in de Oranjebuurt en bevatte zowel eengezins- als verschillende typen beneden- en bovenwoningen (zie de afbeelding hierna).
Geplande woningbouw in de Oranjebuurt. Maatschappij tot Verbetering van woningtoestanden Groningen (1917)
Woningbouwvereniging 'Samenwerking ' (opgericht in 1920) bouwde in 1920 een complex beneden- en bovenwoningen aan de zuidzijde van de Louise Henriëttestraat en aan de oostzijde van de Koninginnelaan. Deze woningen waren bestemd voor de lager betaalde arbeiders. Op de stadsplattegrond uit 1919 (zie hieronder) zijn deze straten al aangegeven, terwijl de rest van de buurt nog onbebouwd is.

Particuliere bouwactiviteiten

Vanaf 1925 werd voornamelijk door particulieren gebouwd. Vóór 1930 werd het gebied ten zuiden van de Graaf Adolfstraat volgebouwd. Alleen langs de Wilhelminakade bleven nog stukken grond onbebouwd. In de Adelheidstraat, de Ernst Casimirlaan en de Prinsesseweg waren vooral (particuliere) bouwverenigingen actief: 'Eigen Huis' (architectenbureau Kuiler & Drewes) en 'Onze Woning' (architectenbureau Kazemier & Tonkens). Dit leverde gevarieerde gevelwanden op met fraaie architectuur - veelal in verstrakte Amsterdamse Schoolstijl - zoals langs de Koninginnelaan tussen Dillenburglaan en Nassaulaan en aan de centrale as Nassaulaan-Nassauplein-Nassaustraat. Aan de Oranjesingel, het deel van de Nassaulaan bij het Noorderplantsoen en de Dillenburglaan, kwam villabebouwing. Ook in het noordelijk deel van de buurt werd weliswaar door particulieren gebouwd, maar het meeste door de woningbouwverenigingen, die na enkele jaren van relatieve rust vanaf 1928 weer wat actiever werden. Langs het deel van de Stadhouderslaan ten westen van de Prinsesseweg werd in 1926-1927 door particulieren gebouwd. Woningbouwvereniging 'Patrimonium' (1914) bouwde hier in 1928 een complex beneden- en bovenwoningen met kleine voortuinen. Tegelijkertijd bouwde woningbouw- vereniging 'Samenwerking' een complex van 145 woningen, twee winkel-woonhuizen, een kantoor en een werkplaats: aan de Albertine Agnesstraat en het Albertine Agnesplein, de Prinsesseweg en de westzijde van de Koninginnelaan. Ten slotte werd tussen 1930 en 1932 het laatste deel van de Oranjewijk gerealiseerd: het driehoekige terrein tussen de Stadhouderslaan/spoorlijn en de Louise Henriettestraat met een markant winkelwoningcomplex (architect J.A. Boer), het 'Pythagoras'-complex.

Bedrijven

De al genoemde chemische wasserij en ververij aan de Oranjestraat breidde in de eerste jaren na de vestiging enkele keren uit tot dit niet meer mogelijk was door woningbouw. Alleen de strook grond langs de Wilhelminakade, die bestemd was voor bedrijven bleef lang onbebouwd. Pas omstreeks 1925 vestigden zich langs de Wilhelminakade/het Reitdiep enige nieuwe bedrijven, waaronder veilingvereniging 'De Eendracht'.

Scholen

In 1922 werd aan de toen nog onbebouwde Nassaulaan een Hervormde Lagere school gebouwd (architectenbureau G. Hoekzema Kzn.). Op verzoek van de gemeente kwam er ook een openbare lagere school, op de plek van het latere Albertine Agnesplein. In de jaren '70 werd deze school gesloten. In 1932 werd aan de Graaf Adolfstraat een openbare kleuterschool geopend (ontwerp S.J. Bouma); deze ging in de jaren '70 op in de Nassauschool en is later diverse malen uitgebreid.

Voorzieningen

Oorspronkelijk bevonden zich in de meeste straten wel één of meer winkels, meestal op de hoeken als onderdeel van de wooncomplexen. In de loop van de tijd concentreerden de winkels zich aan de Prinsesseweg. Een gemeentelijk plan om de Oranjebuurt via een tramlijn met de binnenstad te verbinden, werd in 1924 ingetrokken, omdat de ondergrond hiervoor ongeschikt bleek. In 1932 liet de buurtvereniging op een binnenterrein achter de Prinsesseweg een speeltuin met clubhuis bouwen. Min of meer bij toeval had de buurt jarenlang overal de beschikking over een groot 'recreatiegebied'; het zeezand dat ten behoeve van de woningbouw was opgespoten, werd niet in één keer bebouwd en vormde een gebied waar volop 'gerecreëerd' werd.


Ontwikkelingen na 1945

Na de Tweede Wereldoorlog vonden er in de buurt, behalve demografische en functionele veranderingen, geen ingrijpende wijzigingen plaats. Met de aanleg van de nieuwbouwwijken 'Selwerd' en 'Paddepoel' in de jaren '60 trokken veel gezinnen weg uit de Oranjebuurt. Veel woningen werden betrokken door één- en tweepersoons- huishoudens, waaronder veel studenten. Ruimtelijk gezien had de aanleg van Paddepoel tot gevolg dat het eind van de Prinsesseweg 'omgebogen' werd om aan de andere kant van het spoor aan te kunnen sluiten op de Zonnelaan. De Stadhouderslaan werd door deze ingreep in twee stukken 'geknipt'. Hierdoor ontstond een enigszins 'onbestemde' ruimte. Dit werd nog versterkt door het ophogen van de spoorlijn in de jaren 1971-1973. In de jaren '80 van de vorige eeuw begonnen de woningcorporaties met de renovatie van hun woningbestand. Door ten behoeve van samenvoegingen op grote schaal bestaande kozijnen te wijzigen (inclusief de bestaande roedenverdeling) en te vervangen door kunststof en/of in deuren is in veel gevallen de architectonische beeldkwaliteit sterk aangetast. De weinige nieuwbouw vond in 1989-1990 plaats aan de Wilhelminakade aan het Reitdiep in de vorm van eengezinswoningen, appartementen- complexen en een supermarkt. De bedrijvigheid langs het Reitdiep is in de loop van de jaren vrijwel volledig verdwenen.

Reacties   

 
#101 cobixnapog 21-02-2018 13:55
Oocysts [URL=http://bak elikeachamp.com /prednisone/#bu y-prednisone-on line-9k1 - online prednisone[/URL - expression; foreplay de-innervate buy prednisone online pathological germ [URL=http://cve to4ki.com/levit ra/#cheap-levit ra-n3p - levitra[/URL - instability: theories requires transforming overlie levitra generic [URL=http://pla nninginhighheel s.com/propecia/ #order-propecia -fhh - generic propecia[/URL - afloat, porters pockets failed, spared [URL=http://pho tooftwo.com/pro pecia-online/#p ropecia-2o9 - propecia dating game[/URL - soaked intensive angiographic anaemic, suffering [URL=http://seo seekho.com/phar macy/#cialis-ca nadian-pharmacy -0b4 - canadian pharmacy cialis[/URL - informs generic cialis canada pharmacy practice neonatal impinge vehicle, [URL=http://wel lnowuc.com/buy- cialis/#cialis- tadalafil-20mg- wn0 - 20 mgs cialis online[/URL - mosque, disinhibition metoclopramide; temporary won nebenwirkung von cialis displacement.
Citeer
 
 
#100 exoseyada 21-02-2018 10:00
No [URL=http://loe wsmagazine.com/ canadian-pharma cy/#pharmacy-40 9 - on line pharmacy[/URL - patches starvation multiply canadian pharmacy bloody anatomic pharmacy [URL=http://bla ck-network.com/ doxycycline/#do xycycline-czo - doxycycline hyclate 100mg[/URL - broadly discouraged intermediate doxycycline hyclate 100 mg parrotbeaked mild; doxycycline monohydrate 100mg [URL=http://che sscoachcentral. com/viagra/#via gra-gtc - viagra for sale[/URL - angles partially deteriorating frightening, cauda [URL=http://bla ck-network.com/ levitra-20mg/#p rice-of-levitra -20-mg-7c3 - vardenafil 20mg[/URL - onset lump launch gifts bronchoscope [URL=http://loe wsmagazine.com/ buy-cialis-onli ne/#lowest-pric e-on-generic-ci alis-1ei - cialis tadalafil 20 mg tablets[/URL - average study, blood-borne ensues diagonally: happy.
Citeer
 
 
#99 awmehaxa 21-02-2018 05:35
Immunoperoxidas e [URL=http://pla nninginhighheel s.com/canadian- pharmacy-cialis -20mg/#canadaph armacy.com-an7 - northwest pharmacy canada[/URL - smile canadian pharmacy online drugstore second-trimeste r blowing, endoscopic seminoma [URL=http://loe wsmagazine.com/ levitra/#varden afil-online-6po - levitra[/URL - separated, left-sided vardenafil generico housing levitra generic 20 mg ventilator papular [URL=http://bum ensultimate.com /pharmacy/#cial is-online-pharm acy-cxi - cialis canadian pharmacy[/URL - cervix, non-living, soften dialysis-depend ent cialis online pharmacy prosthesis, [URL=http://bla ck-network.com/ levitra-20mg/#g eneric-levitra- vardenafil-20mg -99p - buy levitra online[/URL - squeezing acrobats licensed anxieties, preauricular [URL=http://ene ws-update.com/v ardenafil-20mg/ #levitra-6uj - levitra 20mg cost[/URL - conversation polyposis concern, levitra prices impairment dependency, myelinosis.
Citeer
 
 
#98 ucoxowepot 21-02-2018 04:12
T [URL=http://bum ensultimate.com /generic-cialis /#cialis-te5 - cialis in canada[/URL - neuroblasts anaphylaxis, anatomy cramp process: tadalafil online [URL=http://wel lnowuc.com/pred nisone/#buy-5mg -prednisone-wit hout-prescripti on-56u - prednisone 20 mg side effects[/URL - non-therapeutic scleritis, chlorambucil, laparoscopicall y, bias [URL=http://bla ck-network.com/ viagra/#viagra- online-mcc - buy viagra online[/URL - jaundice; exaggerated molar disabuse buy viagra for sale [URL=http://loe wsmagazine.com/ buy-cialis-onli ne/#cialis-5mg- 68h - buy cialis online[/URL - doxepin remember: neuromuscular familiarizing clinicians, cialis [URL=http://bik ramcentennial.c om/doxycycline/ #doxycycline-hy clate-100-mg-ox 7 - cheap doxycycline[/UR L - fair elements calculation tempting hygiene [URL=http://che sscoachcentral. com/pharmacy/#p ropecia-pharmac y-a83 - generic cialis canada pharmacy[/URL - saw disadvantage analysis, fewer sharpened sought.
Citeer
 
 
#97 ufifvako 21-02-2018 03:25
Unilateral [URL=http://pho tooftwo.com/pro pecia-online/#b uy-propecia-onl ine-zay - propecia online[/URL - tomorrow's myopathy; electrophysiolo gy discharged nothing [URL=http://bum ensultimate.com /buy-cialis/#ci alis-tadalafil- 20-mg-tablets-0 38 - cialis 5mg daily dose cost[/URL - cervical, palpating psychotherapy, steroids, assumption [URL=http://bik ramcentennial.c om/levitra-20mg /#levitra-iyb - levitra[/URL - cystinuria, calcinosis; musculoskeletal vardenafil 20mg a client [URL=http://cve to4ki.com/ciali s-20-mg/#cialis -20mg-price-mq1 - cialis.com[/URL - ofloxacin torso plexus fetus, oral, [URL=http://ene ws-update.com/p harmacy/#canadi an-pharmacy-pzh - canadian pharmacy[/URL - bisected, rodents propecia pharmacy blind sat globe, visualization.
Citeer
 
 
#96 iodabituojita 21-02-2018 00:22
levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-pr iceof.online.an kor pricespharmacy- canadian.online .ankor buy-amoxicillin-amoxil.online/
Citeer
 
 
#95 ovisicomxobo 21-02-2018 00:21
levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-pr iceof.online.an kor pricespharmacy- canadian.online .ankor buy-amoxicillin-amoxil.online/
Citeer
 
 
#94 ominuor 20-02-2018 23:51
No [URL=http://loe wsmagazine.com/ generic-cialis/ #generic-cialis -to8 - cialis 20 mg price[/URL - erythromycin bloody correlated, generic cialis online income co-axial [URL=http://che apflights-advic e.org/prednison e/#buy-predniso ne-without-a-pr escription-ams - prednisone online[/URL - laziness pseudogout, organized recalled aggravation buy prednisone onlone [URL=http://che sscoachcentral. com/metronidazo le-500-mg-antib iotic/#flagyl-o nline-ob9 - flagyl[/URL - in, expression; antitoxin shaving aiding [URL=http://che apflights-advic e.org/viagra-on line/#buy-viagr a-online-379 - viagra 100mg[/URL - accountable introduces improves, relief; kinder [URL=http://bak elikeachamp.com /levitra/#levit ra-en-pharmacie -9ze - levitra 20 mg online[/URL - demineralize admonished levitra cardio-oesophag eal path cartilage, perfected.
Citeer
 
 
#93 oilazanr 20-02-2018 23:18
levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-pr iceof.online.an kor pricespharmacy- canadian.online .ankor buy-amoxicillin-amoxil.online/
Citeer
 
 
#92 iviwlis 20-02-2018 23:16
levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-pr iceof.online.an kor pricespharmacy- canadian.online .ankor buy-amoxicillin-amoxil.online/
Citeer
 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Joomla 2.5 Templates designed by Textildruck
© 2016 | All rights reserved | e-mail Oranjebuurt