Reactie wethouders op voorstel 30 km in de gehele buurt

Dit is een reactie op een brief aan het de wethouders. Lees voordat u de reactie leest eerste de brief. Klik hier

Geacht bestuur van de buurtvereniging Oranjebuurt,

Op 28 oktober heeft u ons een brief gestuurd waarin u vraagt om de maximumsnelheid voor de gehele Oranjebuurt naar 30 km/u te brengen. Allereerst dank voor uw brief. U geeft aan dat de Oranjebuurt al bijna volledig een 30 km zone is en dat enkel de Prinsesseweg en de Wilhelminakade 50 km/u zijn. In uw brief motiveert u waarom u van mening bent dat op deze wegen ook een maximumsnelheid van 30 moet gelden. Wij delen dat het verlagen van de maximumsnelheid op wegen binnen de bebouwde kom substantieel bij kan dragen aan het verbeteren van onder meer de leefkwaliteit, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit in onze gemeente. Wij kunnen ons uw wens dan ook goed voorstellen. In deze mail gaan wij hier nader op in.

Tweede Kamer

In uw brief refereert u naar landelijke ambities vanuit de Tweede Kamer voor het verlagen van de maximumsnelheid. Door de Tweede Kamer is inderdaad in het kader van het notaoverleg over verkeersveiligheid op 27 oktober 2020 een motie aangenomen waarin de regering verzocht wordt in overleg met gemeenten en SWOV een afwegingskader te ontwikkelen waarbij een maximumsnelheid van 30 km/uur in de bebouwde kom als leidend principe gehanteerd wordt. Daarmee geeft de kamer een belangrijk signaal af dat zij een algehele verlaging van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom kansrijk vindt. De regering is nu aan zet voor beantwoording van de motie en indien zij overgaan tot het maken van een afwegingskader zal dat vervolgens opgesteld worden. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de verdere besluitvorming hierover zal verlopen. Wij houden dit vanzelfsprekend nauwgezet in de gaten.

Mobiliteitsvisie Groningen

Wij werken momenteel aan een nieuwe visie voor mobiliteit. In deze visie schetsen wij een beeld van de gewenste mobiliteit op de lange termijn in onze gemeente en wat nodig is om dat te bereiken. Op dit moment is deze visie nog niet gereed, echter in onze informerende brief “Voortgang mobiliteitsvisie” aan de raad van 28 oktober heeft het college aangegeven wat de belangrijkste voorgestelde koerswijzigingen zijn binnen de mobiliteitsvisie die wij nu aan het ontwikkelen zijn. In deze brief geven wij aan dat wij voor de inrichting van onze wegen steeds vaker afscheid willen gaan nemen van de vanzelfsprekendheid dat wegen en straten hoofdzakelijk worden ingericht vanuit autoverkeer. De gedachte is dat we op steeds meer plekken in zetten op 30 km/u wegen en deze snelheid meer leidend voor al onze wegen binnen de bebouwde kom. Kanttekening hierbij is wel dat er wegen blijven waar dit wellicht toch niet mogelijk is en waar we dus toch (gemotiveerd) van dit principe afwijken, bijvoorbeeld vanwege het belang van stedelijke (auto)bereikbaarheid en doorstroming voor het openbaar vervoer. Wij werken nu verder aan de concept mobiliteitsvisie en verwachten in het eerste kwartaal van 2021 hiermee naar buiten te kunnen gaan. Dat is ook het moment dat we hierover de dialoog en het gesprek aangaan met de Groninger samenleving. Uw verzoek past dus goed binnen de gesprekken die we in het kader van de concept mobiliteitsvisie met inwoners en organisaties zullen gaan voeren en we nodigen u dan ook alvast van harte uit hier straks aan mee te doen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brief “Voortgang mobiliteitsvisie” en eerdere correspondentie hierover aan de raad. Deze zijn te vinden op de website van de raad en tevens op onze gemeentelijke website over de mobiliteitsvisie: https://gemeente.groningen.nl/groningen-goed-op-weg

Groningen Goed op Weg | Gemeente GroningenDe toekomst van de bereikbaarheid van Groningen (mobiliteit, vervoer): Groningen Goed op Weg.gemeente.groningen.nl

Tot slot willen wij aangeven dat wij uw tip over het aanbrengen van parkeervakken aan de Nassaulaan bruikbaar vinden. Daarom zullen we ernaar streven deze bij reguliere werkzaamheden van volgend jaar onder te brengen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

wethouder Bloemhoff (wijkwethouder Oude wijken)

en wethouder Broeksma (wethouder Verkeer en Vervoer)